عبدالصمد قاسمی با بیش از 37سابقه در امور هتل داری ( 25 سال)

 فعالیت در واحد غذا ونوشابه و تشریفات با عنوان مدیریت اغذیه ونوشابه ؛

 رئیس تشریفات ؛مدیریت رستوران  وبا چند سال سابقه با عنوان مشاوره ارشد هتل های  5ستاره زنجیره ای وهمچنین مشاوره در ساخت وتجهیزچند مجموعه پذیرایی ورستوران  

  
 
>html/>