رئیس تشریفات یک هتل پنج ستاره
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

درهتل های پنج ستاره  رئیس تشریفات جایگاه خاصی دارد و شخصی که عهده دار این پست می شود غیر از ازاینکه تجارب کافی در کار هتل بصورت علمی وتجربی می بایست داشته باشد ؛واشراف کامل بر امورتشریفات وپذیرائی؛ که زیاد به این موضوع نمی پردازیم زیرا تقریبا"اغلب دست اندارکاران و دانشجویان عزیز این رشته به این امر واقفند؛ (مانندسلامت فیزکی وتوانای حضور درصحنه و تسلط به زبان اشراف بر امور پذیرائی وتزئینات و.....)که این موارد لازمه تصدی این امور است واما نکته حائزاهمیت اینکه در اکثرهتل های پنج ستاره رئیس تشریفات درواقع مدیر  یانمایده فروش  هتل در واحدهای اغذیه نوشابه هم است زیراانعقاد قراردادهای میهمانی ؛جشن وهمایشها دردفتر تشریفات وتوسط اومنعقدمی گردد بنابراین فردی که تصدی این واحدرا به عهده می گیرد شغل بسیار خطیری پذیرفته ومسئولیت بسیار سنگین ؛ودرصفحه ( اهمیت واحد غذاونوشابه )اشاره کردیم که مسئولین وکار کنان این واحدها اگر عهده مسئولیت محوله چه عمدا"وچه از روی نداشتن تجارب وتونائی لازم بر نیایند چه اتفاقی خواهد افتاد ؟؛زحهمات دیگر واحدهای هتل را از بین خو ا هند برد ؛باید به موضوع توجه داشت باشیم که در هتل ده ها ویا صدهانفر پرسنل مشغول فعالیت هستنند مهندسی؛ آشپزها درجای بسیارگرم بادرجه حرارت بالا وسایر قسمتهاکه حاصل فعالیت همه دردو قسمت می باید ببار بنشیند یکی دفتر وقسمت فرانت آفیس که مسئولیت رزرو وفروش اتاق رادارد ویکی دفتر تشریفات که خیلی مهم است اگر درقسمت فرانت آفیس که مسئول پذیرش میهمان است درکارخود اشتباهی کنند ویا باعدم تجربه کافی نتواند میهمانی راجذب کند یک یا دو ویاسه میهمان را هتل از دست داده وخوب این خوب نیست واما اگر دفتر تشریفات چنین اتفاقی روی د  هدیک همایش ویا یک جشن با تعداد  ۵٠٠ویا ١٠٠٠نفر را و الی آخر ؛ پس بنابرین به اهمیت این پست تقریبا"پی بردیم ؛ برای تصدی هر پست علم وتجربه نیاز است که هردو موارد فوق اکتسابی است و اما در بعضی کار ها یکی را باید اضافه کرد اکه آن ذاتی است وآن نهفته دروجود شخص از نعمت های خدادادیست ونمی توان کسب کردمی


as you know f&b and banquet in the medial orient and west country ther is  much different for exampel kind of food service and cover and everything in  these country rice is  maindish but inwest no  for a ceremony we invite more than 600 per and our  banquet deparment is so active and evry day and evry night is busy we have no problem with guest but some times the other country  in there hotel they have in our hotel sometimes a ceremony will be setup with more than 1000 guest that have been invited by bridgroom s parents but as you know in the europe is not same as ours and one important  custom we serve several kind food and dessert  sometimes more than fourty kindof food will be served 


 
 
 
>html/>