طراحی منو (menuplanner)

طراحی منو درواحد غذا ونوشابه هتل خیلی بااهمیت است چه ازنظر جلد وچه از نظر انتخاب غذا و ویرایش آن ؛ولی بنا داریم در مورد غذا وانتخاب نوع آن صحبت کنیم ؛شخصی که مسئولیت این کار را بعهده دارد کسی نیست جز مدیر غذاونوشابه ؛خوب یک مدیرغذاونوشابه باتجربه وخلاق به راحتی از عهده این کار بر می آید در اغلب هتل های ۵ ستاره که غذاونوشابه فعال دارند معمولا" برا ی هر فصل منو خاص آن فصل را طراحی کرده ولی امروزه در اغلب هتل ها این موضوع رعایت نمی شود ؛ یک منوباهمان غذا شاید برای چند سال تغیر نکند زیرا همانطور قبلا"گفته شد آنطور که باید به غذا ونوشابه هتل اهمیت نمی دهیم چون عرضه وتقاضا توازن ندارد وهتل های فصلی که در روز وماه های خاص میهمان خود را دارد و هتل های  هم که درشهرهای بزرگ واقع شده بعلت اینکه در بعضی از شهرها رقیب ندارند ومشتری خودرا دارند از کنار این موضوع می گذرند وخوب هرهتل دار به منافع خود می اندیشد اما این خوب نیست وباید به موضوع بیشتر اهمیت بدهیم و از این امر غافل نشویم که غذانوشابه فعال باغذاهای خوب وپرتنوع  باعث رشد هتل در جذب میهمان و طراوت وشادابی هتل می شود ودر نهایت کسب در آمد بیشتر برای سرمایه گذار؛  گفتیم طراحی وانتخاب نوع غذا ها از و ظایف مدیر غذا ونوشابه است که بمنظور این امر باید طی جلسه ای نیز ازنظرات شیف هتل  و مدیران  رستوران ومسئول کاست کنترل مشورت بعمل آورد وسپس باهم آهنگی رئیس مالی و مدیر کل هتل منو قیمت گذاری کرده وسپس اجراشود اما نکته حائزاهمیت اینکه به چه صورت غذاها انتخاب شود جا ی بحث دارد ؛قبلا"اشاره کردیم در قسمت خصوصیات مدیر غذاونوشابه که چه ویژه گیهای باید داشته باشد ونیاز به توضیح نیست آیادر حال حا ضر صاحبان هتل ومدیران به این موضع توجه داشته اند ؟.....

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید