پرسنل واحد پذیرائی وتشریفات

 

صنعت گردشگری وهتلداری امروزه  یکی ازبا اهمیت ترین صنایع درجهان است

شغل هتلداری واهمیت آن درکشور

تقسیم بندی قسمتهای هتل

اغذیه ونوشابه یکی ازمهمترین واحدهای هتل محسوب میشود

وبازقسمت پذیرایی وتشریفات از جایگاه  بسیارمهمی برخورداراست

واما خصوصیات فردی که بعنوان یک میزبان مایل است درخد مت هتل باشد

الف :خصوصیات یک میزبان خوب

1-علاقمند

2-وقت شناس

3- باانضباط

4- انحطاف پذیر

5- آرام وخون سرد

6- خوش برخورد

7- شک پوش

8- باسلیقه

9- رازنگهدار

10- امین ودرستکار

11- چشم پاک

ب: شرح وظایف یک میزبان

1- رعا یت بهداشت فردی وعمومی

2- بااطلاع ازواحدهای هتل درحد نیاز

3- آماده سازی رستوران وبازدید نها یی قبل ازورود میهمان

4- بازدید ازوضع ظاهری خود وپرسنل تحت امر

5- کسب اطلاع ازغذای روزاول وقت

6- مشورت با سرآشپز رستوران درخصوص منوی رستوران وغذای پیشنهادی

7- مرتب کردن وآماده نمودن منو رستوران

8- گزارش مشکلات احتمالی به سرپرست رستوران درحل برطرف کردن آن

9- مشورت با سرپست رستوران درخصوص کسب اطلاع ازدرصد اشغال هتل

 

ج- اعمالی  که درشان یک میزبان خوب نمی باشد واستفاده وانجام دان ممنوع است

1- خوردن وآشامیدن غذا ونوشیدنیهای بدبو وکشیدن سیگار

2- استفاده از اسپری وادوکلن تند

3- موی بلند

4- ریش وسبیل بلند

5- آرایش غلیذ

6- استفاده ازحناورنگ کردن نا خنها

7- پوشدن کفشهای رنگی

8- نا خنهای بلند

9- استفاده ازسا عت وزینت آلات غیر معمول

10- دست درجیب کردن درزمان حضور میهمان

11- بلند صحبت کردن

12- با صدای بلند خندیدن

13- درگوش خود انگشت کردن

14-  استراق سمع نمودن

15-  زل زدن

16- به میهمان خیلی نزدیک شدن

 

د: مواردی راکه یک میزبان باید بداند

1- اطلا ع از رسیپی ودورچین غذاها ی مندرج درمنوی رستوران

2- مدت زمان طبخ غذاها

3- طریق پخت غذاهای موجود دررستوران

4- منو نویسی

5- آشنایی با ذائقه شهروندان

6- آشنائی نسبی با ذائقه ملیت های گونا گون

 7- آشنایی به زبان انگلیسی

8- آشنایی به رسومات شهروندان

-

/ 0 نظر / 14 بازدید