شرکت در همایش ونمایشگاه های هتل داری برای مدیران میانی غذاونوشابه امری ضروریست

 

 

شرکت در همایش ونمایشگا ه های هتل داری وگردشگری برای مدیران میانی هتل یک امر ضروریست

 

صاحبان سرمایه ومدیران باید در نظر داشته باشند که در صدی از سرویس دریافتی از میهما ن را باید به امر آموزش اختصاص دهند واین موضوع در جهت ارتقاءسطح سرویس و بهره وری یک ام ضرویست ویکی از راهکار ها ی که در این باره کمک می کند شرکت کادر هتل در همایش ونمایشگاه های هتل داری وگردشگری است ؛واما موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم نحوه شرکت در این گونه همایشها ست اغلب  مدیران خود شرکت کنندگان اصلی هستنند و نفر اول خوب اکثر ما می دانیم که  جمع کثیری از مدیران هتل  هتلی نیستنند و به لحاظ نوع کار   که خدماتی است علاقه ا ی  هم ندارند هتلی باشند ولی چون عنوان مدیریت است این سمت راپذیرفتند ؛پس حال که اینگونه است باید اجازه دهند مدیران میانی وجوان بیشتر در همایش ونمایشگاه های ذیربط شرکت کنند که در اینصورت کمک شایانی در جهت ارتقا" سطح دانش هتل دار می کنند زیرا تا آنجا که در دوران کاری اینجانب مشاهده کردم اغلب این دسته ازمدیران بعد از مدتی که در هتل بعنوان مامور یا ..مدیر بودند بطور کل از این صنعت کناره گیری نمودنند بنا براین لازم است مدیران میانی وحتی سرپرستان سوم در این گونه سمینا ر ونمایشگاه ها شرکت کنند واین یک مسئله ای است که باید جدی بگیرند ودر صدی از بودجه آموزش راصرف این موارد کنند که برا ی هتل داری بسیار مفید است وبه این موضوع به اندیشند که اینگونه هزینه ها سرمایه است برای هتل ومبلغی که در این زمینه صرف می کنند برگشت چند برابر دارد

 

"

/ 0 نظر / 21 بازدید