میزوصندلی تالارتشریفات درهتل 5ستاره

میز وصندلی در تالار تشریفات یک هتل با رستوران فرق اساسی دارد زیرا در رستوران معمولا"از میز وصندلی مبله  واغلب چوبی استفاده میشود وتقریبا"سنگین ؛اما در تالارمیهمانی به اینصورت نیست بدلایل گونان گون چون در تالار میهمانی و واحد تشریفات هرروزمهمانی متفاوتی برگزار می شوددو میزصندلی دائما"درحالت تغیرچیدومان میشود؛ویک روز مهمانی جشن ویا روزی دیگر همایش و....برگزار می گردد ومعمولا"کم وزیاد می شوند می بایست میز وصندلی ها راحت دپو کرد باکمترین آسیب رسانی که این موضوع بسیار  حائز اهمیت است امروزه در اغلب کشورهای جهان به منظورراحتی کار ازصندلی آلمینیومی برای این منظور استفاده می کنند زیرا هم مقاوم است هم سبک وحمل وانبار کردن آن آسان ؛ومیزهای که برای مهمانی ها اسفاده می شود مبایست از پایه فلزی و روی آن چوپ باشد ویک فرق اساسی دیگر اینکه درستوران میشود بصورت دلخواه یا برای هر رستوران میزی را طراحی کرد مثلا"یک سفرخانه سنتی که خوشبختانه امروزه در هتلها هم دایر شده میز با اشکال مختلف طراحی نمود با ارتفاع واشکال گوناگون ویا دریک رستوران هتل شکلی دیگر وباسایزهای متفاوت ؛اما درتالار یک هتل درخصوص میزها نمی توان به این صورت عمل کرد؛در اغلب هتل های دنیابخصوص در مورد میزبرای تالارپذیرائی وجشن تقریبا"متحدالشکل هستنند چه از نظر ارتفاع وچه ازنظرابعاد مگر دربعضی از کشورهای خاور دور که شاید حدود یک سانتی متر کم وزیاد باشد و دلایل دیگر آن موکول می شود به آینده که انشاا....عمری باشد درج مطلب  خواهد شد

/ 0 نظر / 60 بازدید