به واحد ظرف شوئی اهمیت دهیم (dishwashery department)

یکی دیگر ازواحدهای بسیار مهم در هتل واحد ظرف شوئی است وعلت اینکه به این موضوع بیشتر اشاره می کنم چند دلیل دارد اول اینکه تا بعضی ها کلمه ظرف شوئی را می شنوند بلا فاصله چند دیگ و بشقاب و قاشق چنگال نشسته را مجسم می کنند که باید شسته شود ودیگر تمام ؛ومی پندارند واحد ظروف در هتل همین است اما روی سخن من خیلی با اینها نیست بلکه باصاحبان هتل وسرمایه گذاران در این صنعت است که بمنظور ساخت وتاسیس  یک هتل بخصوص هتل ٥ستاره مبالغ هنگفتی صرف می کنند وبه نکات ظریف وبا اهمیت توجه ای که باید داشته باشند ندارند مثل همین واحدی که در مورد آن صحبت می کنیم و این موضوع بیشتر در مورد اشخاصی رایج است که از مدیرانی جهت مدیریت هتل خود  استفاده می کنند که تجارب کافی در امورهتل داری ندارند ودر بعضی مواقع قبلا" در هتلی نبوده اند ویا اگر مدیریت جای راداشته اند مرتبط با این  صنعت نبوده ؛خوب این مدیران حق دارند که واحد ظروف را فقط بچشم یک ظرف شوئی ساده بنگرند؛ زیرا نمی دانند چه سرمایه ای در این قسمت دائما"درحال چرخش است اگر به اهمیت موضوع واقف باشند لایق ترین فرد را برای تصدی امور این واحد انتخاب می کنند (با دانش وبا تجربه )به یک نکته اشاره می کنم تا از حساسیت این امر با اطلاع شوید شما فکر می کنید در یک هتل ٥ ستاره  ٣٠٠ اتاقه وبا تالارهای جشن همایش ورستورانهای متعدد چه مقدار سرویس در واحد ظروف ویا همان ظرف شوئی در حال گردش می باشد ؛چیزی در حدود حداقل لبخند١٠٠٠٠قطعه یا بیشتر چینی آلات از قبیل بشقاب غذا ودسر ودیس و فنجان و....بیش از عصبانی١٠٠٠٠هزار انواع قاشق وچنگال وکارد و... حدود سه الی چهار هزار قطعه بلورجات از قبیل انواع لیوان ؛استکان و...وصدها قطعه ظروف  نقره جات واستیل گرانبها مانند شفینگ دیش سو پ نیک پارچ و.... که نیازی  نیست قیمت آنر توضیع دهیم وهمه می دانیم چه مبلغ زیادی است خوب پس به اهمیت این واحد پی بردیم که اگر خدای نا کرده در ست مدیریت نشود چه ضررجبران ناپذیری برای هتل رخ خواهد داد ؛بنابر این صاحبان هتل وسر مایه گذاران دراین عرصه به این موضوع توجه داشته باشند همان قدر که به مدیریت فروش ودر آمد اهمیت می دهند در جهت پیشگیری از حیف میل وضررزیان در خصوص بهینه سازی واحدهای چون دیش واشری توجه ویژه ای داشته باشند زیرا درغیر اینصورت هرچه  درآمد کسب نمایند باید مقدار زیادی  از آنرا در خصوص خرید انواع ظروف که بعلت کم توجه ای وبی تجربه گی واحدفوق الذگر هزینه شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید