نقش کاست کنترل واهمیت آن در هتل

 از قسمتهای هتل واحد کاست کنترل می باشد که از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در واقع نبض کنترل هتل را دردست دارد  وبخصوص درسود وزیان واحد اغذیه ونوشابه نقش بسزای دارد وبه عبارتی ساده تر در هرجایی از  هتل که موضوع در آمد وهزینه مطرح است، حضور کاست کنترل الزام می باشد  واین امر در هتلهای بزرگ و پنج ستاره محسوس تر است امروزه متعارف  شده که کاست کنترل را چشم ویا دیده بان مدیر کل می نامند.از این رو هرچند که بخشی ازواحد مالی بوده وزیرنظر مدیر مالی انجام وظیفه می کند ؛لیکن  به  لحاظ حساسیت کاری به  مدیریت  هتل لینک بوده ودرصورت لزوم گزارش مستقیم  به مدیرکل ارائه می دهد سرپرست کاست کنترل اگرچه ازنظرچارت سازمانی هتل از آن دسته سرپرستان میانی محسوب می شود امابه لحاظ اهمیت کاری  ومسئولیتی که دارد تقریبا"در اکثر قریب باتفاق جلسات هتل شرکت کرده و ونظرات وپیشنهادات  خود را بمنظور ارتقاء سطح  کیفیت ارائه می دهد؛ واما چرا نبض هتل؟  در قسمت غذاونوشابه برا ی سرویس دهی خوب ورضایت وجذب میهمان ودر نهایت درآمد وسود قابل قبول سه پرسه وجود دارد  :خرید سالم ؛تولید سالم ؛فروش سالم هریک از این پرسه ها دچار مشکل ونارسائی شود ما به اون هدف مورد نظر سرمایه گذار وصاحب هتل نخواهیم رسید ؛خوب گفتیم هر جا در هتل مو ضوع کیفیت هزینه و درآمد است حضور کاست کنترل  الزامیست پس بنابراین نبض قیمت دربازاربخصوص از قیمت فرآورده های گوشتی، میوه وسبزیجات و.....باید مطلع باشد.که بعد در این رابطه توضیح خواهم داد که چرا ..و از این بابت بصورت فعال بازار قیمتها  را بایدزیر نظر داشته باشد یک مسئول کاست کنترل موفق مرتب ازفروشگاهای مختلف قیمت مواد خوراکی و  مصرفی را جویا می شود تابتواند زمان ورود اجناس به هتل ،نظارت دقیق واطلاع ازقیمتها  داشته باشد واقلام مصرفی وخوراکی را از نظر کیفیت ؛کمیت وقیمت کنترل کرده وتحویل انبار سردخانه ویا مستقیم تحویل آشپزخانه گردد . خوب تقریبا" پرسه اول تمام شد پرسه دوم کنترل ونظارت دقیق برعملکرد تولید که از آماده سازی مواد غذای مانند گوشت وماهی مرغ و....که چیزی حیف و میل نشود وجلوپرت موادرابا هماهنگی شیف بگیرد. این نکته حائز اهمیت را برا ی دانشجویان محترم این رشته اشاره کنم که شیف در هتل از جایگاه ویژه برخورداراست. وکاست کنترل حتمابه این جایگاه باید اهمیت بدهد در غیر صورت کاست کنترل موفقی نخواهد بود خوب گفتیم نظارت برآماده سازی بمنظور پیش گیری ازپرت مواد وسپس نظارت براوزان غذا وکیفیت طبخ و.... که بسیار مهم است وحال نوبت عرضه وارائه به میهمان ونظارت برفروش وکسب درآمد سالم برای هتل که بسیاربا اهمیت بوده وبازنقش کاست کنترل در این خصوص الزامی است. پس هر سه پرسه تحت نظارت کاست کنترل می بایست انجام شود تا منافع هتل تامین گردد.

/ 0 نظر / 29 بازدید